اقتصاد و تجارت ~ Business/Finance

Author - نویسنده
Sendhil Mullainathan – سندهیل مولاینیتن
Translator - مترجم
Syed Amir Hossein Mir Aboutalebi – سید امیر حسین میر ابوطالبی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
2020

Scarcity: Why Having Too Little Means So Much فقر احمق می‌کند