فلسفه ~ Philosophy

Author - نویسنده
René Descartes – رنه دکارت
Translator - مترجم
Mohammad Ali Foroughi – محمد علی فروغی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Discourse on the Method گفتار در روش راه بردن عقل

Author - نویسنده
Stephen Hawking – استیون هاوکینگ
Translator - مترجم
Mazda Movahed – مزدا موحد
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Brief Answers to the Big Questions پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ

Author - نویسنده
Renate Holub – رناته هالوب
Translator - مترجم
Mohsen Hakimi – محسن حکیمی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2017

Antonio Gramsci (Beyond Marxism and Postmodernism) آنتونیو گرامشی (فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم)