زندگینامه و خاطرات ~ Bio./Memoir

Author - نویسنده
Marcello Musto – مارچلو موستو
Translator - مترجم
Mahdi Saberi – مهدی صابری
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

The Last Years of Karl Marx مارکس در واپسین سال‌ها

Author - نویسنده
Svetlana Alexievich – سوتلانا آلکساندرونا الکسیویچ
Translator - مترجم
Forough Pouryavari – فروغ پوریاوری
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Last Witnesses: Unchildlike Stories روزگار رفته – آخرین سرخ‌ها

Author - نویسنده
Ebrahim Yazdi – ابراهیم یزدی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
2020

Sixty Years of Patience – Volume lll شصت سال صبوری و شکوری – خاطرات دکتر ابراهیم یزدی – جلد سوم

Author - نویسنده
Ebrahim Yazdi – ابراهیم یزدی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۷ – 2018

Sixty Years of Patience – Volume ll شصت سال صبوری و شکوری – خاطرات دکتر ابراهیم یزدی – جلد دوم

Author - نویسنده
Ebrahim Yazdi – ابراهیم یزدی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۷ – 2018

Sixty Years of Patience – Volume l شصت سال صبوری و شکوری – خاطرات دکتر ابراهیم یزدی – جلد یک