درسی و آموزشی ~ Educational

Author - نویسنده
Junko Yoshida – جونکو یوشیدا
Translator - مترجم
Zahara Khoeeni – زهرا خوئینی
Language - زبان
Persian & English – دو زبانه پارسی و انگلیسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2017

AGES 6-8 از ۶ تا ۸ سال

Illustrated Dictionary for Kids- Hard Cover فرهنگ مصور خردسالان – مجموعه ۴ کتاب با جلد سخت

Translator - مترجم
Banfsheh Translation Team – واحد ترجمه‌ی کتاب‌های بنفشه
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Hard Cover – جلد سخت
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۴ – 2015

AGES 6-8 از ۶ تا ۸ سال

Action Verbs and Opposite Word – my first big book series Vol. 8 افعال حرکتی/ واژه های متضاد – از مجموعه نخستین کتاب بزرگ من ۸

Translator - مترجم
Banfsheh Translation Team – واحد ترجمه‌ی کتاب‌های بنفشه
Language - زبان
Persian & English – دو زبانه پارسی و انگلیسی
Format - نوع کتاب
Hard Cover – جلد سخت
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۴ – 2015

AGES 6-8 از ۶ تا ۸ سال

English Alphabets – my first big book series Vol. 7 الفبای انگلیسی – از مجموعه نخستین کتاب بزرگ من ۷

Translator - مترجم
Banfsheh Translation Team – واحد ترجمه‌ی کتاب‌های بنفشه
Language - زبان
Persian & English – دو زبانه پارسی و انگلیسی
Format - نوع کتاب
Hard Cover – جلد سخت
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۴ – 2015

AGES 6-8 از ۶ تا ۸ سال

Picture Dictionary – my first big book series Vol. 6 – واژه ‌نامه تصویری – از مجموعه نخستین کتاب بزرگ من ۶

Translator - مترجم
Banfsheh Translation Team – واحد ترجمه‌ی کتاب‌های بنفشه
Language - زبان
Persian & English – دو زبانه پارسی و انگلیسی
Format - نوع کتاب
Hard Cover – جلد سخت
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۴ – 2015

AGES 6-8 از ۶ تا ۸ سال

Colors and Shapes – my first big book series Vol. 5 – رنگ ها و شکل ها – از مجموعه نخستین کتاب بزرگ من ۵

Translator - مترجم
Banfsheh Translation Team – واحد ترجمه‌ی کتاب‌های بنفشه
Language - زبان
Persian & English – دو زبانه پارسی و انگلیسی
Format - نوع کتاب
Hard Cover – جلد سخت
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۴ – 2015

AGES 6-8 از ۶ تا ۸ سال

Numbers and Counting – my first big book series Vol. 4 – اعداد و شمارش – از مجموعه نخستین کتاب بزرگ من ۴

Translator - مترجم
Zahara Khoeeni – زهرا خوئینی
Language - زبان
Persian & English – دو زبانه پارسی و انگلیسی
Format - نوع کتاب
Hard Cover – جلد سخت
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۴ – 2015

AGES 6-8 از ۶ تا ۸ سال

Transport – my first big book series Vol. 3 – وسایل حمل و نقل – از مجموعه نخستین کتاب بزرگ من ۳

Translator - مترجم
Zahara Khoeeni – زهرا خوئینی
Language - زبان
Persian & English – دو زبانه پارسی و انگلیسی
Format - نوع کتاب
Hard Cover – جلد سخت
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۴ – 2015

AGES 6-8 از ۶ تا ۸ سال

Kids & Teens - کودک و نوجوان

Fruits and Vegetables – my first big book series Vol. 2 – میوه ها و سبزیجات – از مجموعه نخستین کتاب بزرگ من ۲

Translator - مترجم
Parisa HomayounRouz – پریسا همایون روز
Language - زبان
Persian & English – دو زبانه پارسی و انگلیسی
Format - نوع کتاب
Hard Cover – جلد سخت
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۴ – 2015

AGES 6-8 از ۶ تا ۸ سال

Animals, Birds and Their Babies – my first big book series Vol. 1 – حیوانات، پرندگان و بچه هایشان – از مجموعه نخستین کتاب بزرگ من ۱