Showing all 12 results

Science Experiments with Magnets آزمایش های علمی با آهنربا از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۱۲

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360113 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 9 (2020) ....

Science Experiments with Light & Mirrors آزمایش های علمی با نور و آینه ها از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۱۱

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360106 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 9 (2020) ....

Science Experiments with Water آزمایشهای علمی با آب از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۹

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360083 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 9 (2020) ....

Where are going the Garbage? زباله ها به كجا می روند؟ از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۸

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360076 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 9 (2020) ....

How Bees Make Honey? زنبور چگونه عسل می سازد؟ از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۷

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360069 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 9 (2020) ....

How does Bird Flying? پرنده چگونه پرواز می كند؟ از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۶

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360052 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 12 (2020) ....

How Plants Grow? گیاهان چگونه رشد می كنند؟ از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۵

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360045 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 9 (2020) ....

Why are People Differnt? چرا مردم با هم فرق دارند؟ از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۴

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360038 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 9 (2020) ....

Why We Eating Foods? چرا غذا می خوریم؟ از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۳

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360021 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 9 (2020) ....

Why are We Sick? چرا بیمار می شویم؟ از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۲

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360014 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 9 (2020) ....

What is inside your Body? درون بدن شما چه چیزی است؟ از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۱

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360007 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 10 (2020) ....

Science Experiments with Air آزمایشهای علمی با هوا از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۱۰

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360090 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 8 (2020) ....