روان‌شناسی ~ Psychology

Author - نویسنده
Christine A. Padesky – کریستین پادسکی, Dennis Greenberger – دنیس گرینبرگر
Translator - مترجم
Mehrdad Firouzbakht – مهرداد فیروزبخت, Mohammad GozarAbadi – محمد گذرآبادی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۷ – 2018

Clinician’s Guide to Mind Over Mood فکرت را عوض کن حالت خوب میشود

Author - نویسنده
Lars Fredrik Händler Svendsen – لارس اسونسن
Translator - مترجم
Khashayar Deihimi – خشایار دیهمی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

A Philosophy of Loneliness فلسفه تنهایی

Placeholder
Author - نویسنده
Ernest Applei – ارنست اپلی
Translator - مترجم
Delara Ghahreman – دل‌آرا قهرمان
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2017

Dream and Dream Interpretation رویا و تعبیر رویا – از دیدگاه روانشناسی یونگ

Author - نویسنده
Elizabeth Pantley – الیزابت پنتلی
Translator - مترجم
Akram Ghytassi – اکرم قیطاسی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Perfect Parenting راهنمای كامل تربیت كودك

Author - نویسنده
Rachel Hollis – ریچل هالیس
Translator - مترجم
Katayoun Amir Ahmadi – کتایون امیر احمدی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Girl, Stop Apologizing خجالت نکش دختر

Author - نویسنده
Hal Edward Runkel – هال ادوارد رانکل
Translator - مترجم
Akram Karami – اکرم کرمی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Screemfree Parenting تربیت بدون فریاد