تاریخ ~ History

Author - نویسنده
Abul Kalam Azad – ابوالکلام آزاد
Translator - مترجم
Ali Asghar Ghahremani Moghbel – علی اصغر قهرمانی مقبل, Moslem Zamani – مسلم زمانی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Cyrus or the Holy Quran and the Torah کورش یا ذوالقرنین قرآن و تورات

Author - نویسنده
Mohammad Hadi Mohammadi – محمد هادی محمدی, Zohreh Ghaeni – زهره قایینی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۵ – 2016

The History of Children’s Literature in Iran (10 Vol.) تاریخ ادبیات کودکان ایران – مجموعه ۱۰ جلدی

Author - نویسنده
Vanessa Martin – ونسا مارتین
Translator - مترجم
Mohammad Ebrahim Fatahi – محمد ابراهیم فتاحی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Iran Between Islamic Nationalism and Secularism: The Constitutional Revolution of 1906 ایران بین ناسیونالیسم اسلامی و سکولاریسم

Author - نویسنده
Yuval Noah Harari – یووال نوح هراری
Translator - مترجم
Zahara Alie – زهرا عالی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
2020

Homo Deus: A Brief History of Tomorrow انسان خداگونه – تاریخ مختصر آینده