Showing all 12 results

The king whom became deaf پادشاهی که کر شد – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۱۲

$4.80

روزی بود و روزگاری. در سرزمین چین، پادشاهی زندگی می کرد که همه او را دوست داشتند. پیر و جوان از او تعریف می کردند و از عدالتش می گفتند. پادشاه، هر روز سوار بر فیل بزرگش می شد، در شهر می گشت و این طرف و آن طرف می....

ISBN: 9786000807726 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

King and Death Angel پادشاه و فرشته‌ی مرگ – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۱۱

$4.80

روزی بود و روزگاری. پادشاهی بود که سال های سال با ظلم و خودخواهی به مردم حکومت کرده بود. چندین قصر برای خودش ساخته بود. مالیات های سنگین گرفته و خزانه اش را پر از سکه های طلا و جواهر کرده بود. دستور داده بود تمام ظرف ها و لیوان....

ISBN: 9786000807719 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

The Alchemy of Happiness 9 (Statue Tree) درخت مجسمه – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۹

$4.80

حنیف، مرد باایمان و خداپرستی بود. او در شهر کوچکی زندگی می کرد و روز و روزگار می گذراند. یک روز که با دوستش صحبت می کرد، فهمید در شهری به نام "هیران" درختی وجود داشت که مردم آن را می پرستیدند و خدای خود می دانستند. حنیف از شنیدن....

ISBN: 9786000807696 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Rich Dervish درویش ثروتمند – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۸

$4.80

روزی بود و روزگاری. سعید در مزرعه ای کار می کرد و خرج خود و خانواده اش را درمی آورد. او هر روز صبح زود بلند می شد. گاوها را می دوشید. سطل های شیر را برای فروختن آماده می کرد و مقداری را هم برای درست کردن ماست و....

ISBN: 9786000807689 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

The light that went out چراغی که خاموش شد – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۷

$4.80

در زمان های دور حاکمی زندگی می کرد که دلش می خواست مردم از او راضی باشند. سعی می کرد رفتار عادلانه ای داشته باشد. مالیات ها را کمتر کند تا مردم راحت تر زندگی کنند. شب ها به کوچه پس کوچه های شهر می رفت تا همه چیز را....

ISBN: 9786000807672 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Jewelry Cup جام جواهرنشان – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۶

$4.80

روزی بود و روزگاری. پادشاهی بود که بر سرزمین پهناوری حکومت می کرد و خیلی قدرتمند بود. بعضی وقت ها در مراسم مختلف و عیدها، نمایندگان پادشاهان سرزمین های دیگر هدیه های ارزشمندی برای او می آوردند؛ لباس های ابریشمی و زربافت بی نطیر، مجسمه های طلا و جواهرنشان یا....

ISBN: 9786000807665 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Troubled trade تجارت پر دردسر – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۴

$4.80

....

ISBN: 9786000807641 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Jealous wage مزد حسود – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۳

$4.80

روزی بود و روزگاری. مردی به نام حامد برای دادخواهی نزد پادشاه رفت. میان حرف هایش گفت: «با نیکوکار، نیکویی کن و رفتارهای انسان بدکردادر، برایش بالاترین تنبیه است.» پادشاه از این حرف خیلی خوشش آمد و گفت: «عجب حرفی زد مرد! راست می گویی! بدکردارها همیشه خودشان در عذاب....

ISBN: 9786000807634 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Heavenly Man مرد بهشتی – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۲

$4.80

....

ISBN: 9786000807627 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....

Fair merchant تاجر با انصاف – قصه های تصویری از کیمیای سعادت ۱

$4.80

روزی بود و روزگاری، تاجری بود به نام محمد که یک مغازه ی بزرگ داشت. او از افراد سرشناس شهر بود. مرد درستکار و باایمانی بود و مشتری های زیادی داشت. او در مغازه اش لباس های جورواجوری داشت؛ از لباس های ارزان و مناسب گرفته تا لباس های مجلسی....

ISBN: 9786000807610 | Pages: 16 | Age: +4 | Size: 16.5x21 cm | Edition: 1 (2020) ....