Showing all 10 results

Freud فروید

$29.70

جاناتان لیر فیلسوف و استاد دانشگاه برجسته ی دانشگاه شیکاگو است. او همچنین موفق به دریافت جایزه ی «دستاورد ممتاز بنیاد اندرو ملون» شده است. جاناتان لیر در کتاب فروید به طور واضح تمام اندیشه های فروید را معرفی کرده و ارزیابی می کند ، و بر آن حوزه هایی از....

ISBN: 9786004901819 | Pages: 414 | Size: 14x21 cm | Edition: 2 (2020) ....

On Chomsky فلسفه چامسکی

$11.80

....

ISBN: 9786004900089 | Pages: 175 | Size: 13x19.5 cm | Edition: 1 (2019) ....

On Arendt
فلسفه هانا آرنت

$11.80

کامل­ترین و سرشارترین زندگی واقعاً انسانی «زندگی عمل‌ورزانه» است. پیش‌فرض «عمل» تکثر و تنوع انسانی است و مستلزم همراهی دیگر انسان‌هاست… حوزهٔ عمومی در عین اینکه قلمرو مناسب عمل انسانی است، خود زادهٔ عمل انسانی هم هست....

ISBN: 9786008547990 | Pages: 160 | Size: 13x19.5 cm | Edition: 2 (2020) ....

On Hobbes فلسفه هابز

$11.80

....

ISBN: 9786004900102 | Pages: 157 | Size: 13x19.5 cm | Edition: 1 (2019) ....

On Rawls فلسفه رالز

$11.80

....

ISBN: 9786004900065 | Pages: 132 | Size: 13x19.5 cm | Edition: 2 (2020) ....

On Descartes فلسفه دکارت

$11.80

....

ISBN: 9786004900096 | Pages: 166 | Size: 13x19.5 cm | Edition: 1 (2019) ....

On Jesus فلسفه عیسی

$11.80

....

ISBN: 9786004900058 | Pages: 169 | Size: 13x19.5 cm | Edition: 2 (2019) ....

On Mill
فلسفه جان استیوارت میل

$11.80

....

ISBN: 9786004900010 | Pages: 140 | Size: 13x19.5 cm | Edition: 2 (2020) ....

On Dostoevsky فلسفه داستایفسکی

$11.80

....

ISBN: 9786004900041 | Pages: 143 | Size: 13x19.5 cm | Edition: 3 (2020) ....