Showing 1–25 of 212 results

Children with Autism کودکان مبتلا به اوتیسم

$21.40

کتاب حاضر راهنمای والدین، مربیان ودرمانگرانی است که به نحوی باکودکان مبتلا به اتیسم زندگی می کنند یا در آموزش و توانبخشی آنها موثراند. این اثر حاصل سال ها تمرکز علمی و تجربه کار با کودکان مبتلا به اتیسم و خانواده های آن هاست. چگونه در سنین مختلف با کودک....

Guid book for parents, teachers and therapists children with Autism....

Broken Doll عروسک شکسته

$5.50

تهیه كننده و كارگردان: منوچهر صفرخانی