Showing the single result

What is inside your Body? درون بدن شما چه چیزی است؟ از مجموعه دانستنی های علمی – جلد ۱

$6.40

در هر یک از کتاب های این مجموعه، به موضوع مستقلی بدن انسان، بیماری ها، غذا، رشد گیاهان، پرواز پرندگان، زنبور عسل، زباله، آب، هوا، نور و آهنرباـ پرداخته شده است. دانستنی های متنوع مربوط به هر موضوع ساده و مختصر اراده شده اند، به گونه ای که حتی بدون....

ISBN: 9789645360007 | Pages: 28 | Age: +4 | Size: 19x19 cm | Edition: 10 (2020) ....