Showing all 4 results

Course of Violin Vol. 3 دستور مقدماتی ویولن – کتاب سوم هنرستان

$22.50

بی شک زحمات و خدمات روح الله خالقی در اعتلا بخشیدن به موسیقی ایرانی بر هیچ کس پوشیده نیست. بر ماست که با حفظ و اشاعه ی میراث به جا مانده از این بزرگمرد تاریخ موسیقی ایرا ن زمین، آرمان و اهداف والای او راتحقق بخشیده و با فرا گیری....

ISBN: 9790802609075 | Pages: 65 | Size: 21x28.5 cm | Edition: 10 (2020) ....

Course of Violin Vol. 2 دستور مقدماتی ویولن – کتاب دوم هنرستان

$22.50

بی شک زحمات و خدمات روح الله خالقی در اعتلا بخشیدن به موسیقی ایرانی بر هیچ کس پوشیده نیست. بر ماست که با حفظ و اشاعه ی میراث به جا مانده از این بزرگمرد تاریخ موسیقی ایرا ن زمین، آرمان و اهداف والای او راتحقق بخشیده و با فرا گیری....

ISBN: 9790901454491 | Pages: 77 | Size: 21x28.5 cm | Edition: 17 (2020) ....

Course of Violin Vol. 1 دستور مقدماتی ویولن – کتاب اول هنرستان

$22.50

بی شک زحمات و خدمات روح الله خالقی در اعتلا بخشیدن به موسیقی ایرانی بر هیچ کس پوشیده نیست. بر ماست که با حفظ و اشاعه ی میراث به جا مانده از این بزرگمرد تاریخ موسیقی ایرا ن زمین، آرمان و اهداف والای او راتحقق بخشیده و با فرا گیری....

ISBN: 9790901452213 | Pages: 56 | Size: 21x28.5 cm | Edition: 41 (2020) ....

Apple and Bergamot-Duet pieces for Santur سیب و ترنج – قطعاتی برای دونوازی سنتور

$19.70

دونوازی به عنوان رکن اساسی و گام نخست در موضوع هم‌نوازی، هیچ‌گاه آن‌چنان که شایسته است مورد توجه مولفین کتاب‌های آموزشی در ایران قرار نگرفته است. دغدغه‌های یاد شده، نگارندگان کتاب پیش رو را بر آن داشت تا به تألیف و تنظیم قطعاتی برای دونوازی سنتور اهتمام بورزند. در توصیف....

ISBN: 9790802629783 | Pages: 55 | Size: 21x28 cm | Edition: 1 (2020) ....