Showing all 4 results

The Dark Gortto غار تار

$18.90

قسمت هایی از کتاب غار تار مامانم داشت چایی می خورد گفتم مامان منم چایی می خواهم گفت برو یه گوشه بخواب ببینم. اما حالا دیگه این جوری نیست الان من که برم خونه مامانم میگه بفرما دخترم بیا یه چایی بخور. صبح که از خواب بیدار شدم بابام رفت....

ISBN: 9789646205704 | Pages: 243 | Size: 14.5x21.5 cm | Edition: 2 (2009) ....

Sear of Ghar ترس غار

$18.90

مجموعه ای از دست نوشته های کوتاه کودکان و نوجوانان محله هایی چون شوش، دروازه غار، ناصرخسرو و مولوی. قصه هایی که واقعیت زندگی آن ها و ترس هایشان را به تصویر می کشند....

ISBN: 9789646205819 | Pages: 283 | Size: 14.5x21.5 cm | Edition: 2 (2010) ....

The Tower of Grotto برج غار

$23.90

کتاب "برج غار" اثری است به اهتمام "علی صداقتی خیاط" که در زمره ی داستان های به نگارش درآمده برای کودکان به حساب می آید. این اثر دویست و چند صفحه ای که انتشارات ناهید آن را در اختیار مخاطبین قرار داده، مجموعه ای است که در آن دست نوشته....

ISBN: 9789646205833 | Pages: 210 | Size: 14.5x21.5 cm | Edition: 4 (2021) ....

Mind and Language of Hafez ذهن و زبان حافظ

$49.70

مولف در کتاب ِ ذهن و زبان حافظ از اندیشه پژوهشگران دیگر استفاده کرده است . این کتاب با موضوعیت هنر و اندیشه ی حافظ شیرازی نگارش شده است . کتاب ذهن و زبان حافظ در زمینه ی حافظ پژوهی است....

The author has used the ideas of other scholars in Hafez's book Mind and Language. This book is written on the subject of Hafez Shirazi's art and thought. Hafez's book on mind and language is in the field of Hafez research....