Showing all 2 results

Iran’s Struggle for Economic Independence مبارزه ایران برای استقلال اقتصادی

$24.00

با توجه به این که مذاکره در مورد سیاست اقتصادی در طول دوران پس از انقلاب بین جناح های مختلف نخبگان حاکم جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. هر کدام از جناح ها به دنبال ایجاد رابطه ایران با نیروهای جهانی سازی اقتصادی متناسب با دیدگاه خود هستند. در حالی که....

ISBN: 9786229636794 | Pages: 400 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) ....

Finance is the spirit of the Constitution مالیه روح مشروطه است

$20.50

آن چه پیش روست، پس از مقدمه های لازم، بر تجربه اصلاح نظام بودجه ریزی به دست ( مورگان شوستر ) یک دوره و ( آرتور میلسپو ) دو دوره تمرکز دارد. در این چارچوب، پس از نگاهی کوتاه، به زمینه های ورود ایشان به ایران، اقدام ها و برنامه های آن ها مرور....

ISBN: 9786229806418 | Pages: 330 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2021) ....