Showing all 4 results

Khanoomخانوم

$46.60

خانوم" به قلم "مسعود بهنود"، روایت زنی است که خون قاجار در رگ دارد؛ او که نوه ی مظفرالدین شاه و خواهرزاده ی محمدعلی شاه قاجار بود، قصه ای رها شده و خفته در دل گور بود که به قلم "مسعود بهنود" از نو به زندگی بازگشت. "خانوم" با زنان....

ISBN: 9789651168307 | Pages: 283 | Size: 14.5x21.5 cm | Edition: 10 (2021) ....

So Late So Soon 2 Vols چه زود دیر شد ۲ جلدی

$85.20

روشنایی داخل خانه های سر راه، به بیرون نشت کرده بودند. اما این به آن معنی نبود که کسی از دختر هفده ساله نا آشنایی دعوت کند، به درون بیاید. او می لرزید و به عمد در حرکتش وقفه ایجاد می کرد تا مگر مرد از او جلو بیفتد و....

ISBN: 9789644058318 | Pages: 1078 | Size: 14x21 cm | ....

Bijan بیژن

$42.20

حوادث رمان به گونه ای بازگشت ناپذیر در اطراف مسائل دو خانواده پیش می رود. "بیژن" شخصیت اول داستان است که گیر افتاده در پیچ و خم قول هایی که در گرماگرم بی خبری به "مهتاب" داده به کشف های تازه می رسد و مهتاب از پنهان کاری های جنون....

ISBN: 9789644053078 | Pages: 647 | Size: 14x21 cm | Edition: 4 (2016) ....

Beyond the battle 2 Vols. فراتر از معرکه ۲ جلدی

$87.00

متین، یک بار دیگر می‌گویم. تو مرد بدی نیستی! این را حاضرم به تمام دنیا بگویم، ولی من از قفس خسته شده‌ام. لطفا دنبالم نگرد. من را پیدا نخواهی کرد. اما من از مدت‌ها پیش همه چیز را سبک و سنگین کرده‌ام و نتیجه گرفته‌ام دست‌کم برای یک مدت، باید....

ISBN: 9789644058523 | Pages: 1315 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2008) fârâtr âz mærkh 2 jéldy (fratar az markh 2 jeldy....