Showing all 2 results

In search of lost identity در جستجوی هویت گمشده

$33.70

سرگذشت کاملا واقعی کودک شیرخواری است که مادر او خود را ناچار می بیند وی را سر راه بگذارد. طفلک از پرورشگاهی به پرورشگاه دیگر، از اردوگاهی به اردوگاه دیگر و سرانجام از شهری به شهر دیگر پرتاب می شود. کارش به بو کشیدن جلوی اغذیه فروشی¬ها، کش رفتن....

ISBN: 9786226026871 | Pages: 506 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) ....

Life Coach کوچینگ زندگی – خود شکوفایی در سایه راه بری شخصی

$21.60

یکی از چالش های عمده ای که عموم با آن مواجه اند چالش شناخت اهداف بر اساس توانایی های ذاتی و علاقه مندی فردی، و برنامه ریزی و نحوه ی درست پیشبرد این اهداف است. کوچینگ یعنی توانمند سازی افراد به منظور اتخاذ چشم اندازی جامع و حساب شده برای....

ISBN: 9786226719506 | Pages: 362 | Size: 14x21 cm | Edition: 1 (2019) ....