پنجره - Panjerh

Author - نویسنده
Nasser Keshavarz – ناصر کشاورز
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
15.5×16.5 cm
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2018

AGES 3-5 از ۳ تا ۵ سال

Sheemoo Songs 12 جنگل و دشت و بیشه کی دوست شیمو می‌شه – ترانه‌های شیمو ۱۲

Author - نویسنده
Nasser Keshavarz – ناصر کشاورز
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
15.5×16.5 cm
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2018

AGES 3-5 از ۳ تا ۵ سال

Sheemoo Songs 11 غنچه‌ی گل قشنگه شیمو کوچولو زرنگه – ترانه‌های شیمو ۱۱

Author - نویسنده
Nasser Keshavarz – ناصر کشاورز
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
15.5×16.5 cm
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2018

AGES 3-5 از ۳ تا ۵ سال

Sheemoo Songs 10 شب و کتاب و مهتاب می‌گن به شیمو بخواب – ترانه‌های شیمو ۱۰

Author - نویسنده
Nasser Keshavarz – ناصر کشاورز
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
15.5×16.5 cm
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2018

AGES 3-5 از ۳ تا ۵ سال

Sheemoo Songs 9 آب و شکر با لیمو شربت می‌سازه شیمو – ترانه‌های شیمو ۹

Author - نویسنده
Nasser Keshavarz – ناصر کشاورز
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
15.5×16.5 cm
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2018

AGES 3-5 از ۳ تا ۵ سال

Sheemoo Songs 8 گاز و کلاچ و دنده شیمو شده راننده – ترانه‌های شیمو ۸

Author - نویسنده
Nasser Keshavarz – ناصر کشاورز
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
15.5×16.5 cm
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2018

AGES 3-5 از ۳ تا ۵ سال

Sheemoo Songs 7 قطار، دوچرخه، ماشین با شیموجون سوارشین – ترانه‌های شیمو ۷

Author - نویسنده
Nasser Keshavarz – ناصر کشاورز
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
15.5×16.5 cm
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2018

AGES 3-5 از ۳ تا ۵ سال

Sheemoo Songs 6 شیمو با فکر تازه ماسک و لباس می‌سازه – ترانه‌های شیمو ۶

Author - نویسنده
Nasser Keshavarz – ناصر کشاورز
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
15.5×16.5 cm
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2018

AGES 3-5 از ۳ تا ۵ سال

Sheemoo Songs 4 این ایستگاه قطاره شیمو مسافر داره – ترانه‌های شیمو ۴

Author - نویسنده
Nasser Keshavarz – ناصر کشاورز
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
15.5×16.5 cm
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2018

AGES 3-5 از ۳ تا ۵ سال

Sheemoo Songs 3 آرد و شکر تو سینی پخته شیمو شیرینی – ترانه‌های شیمو ۳

Author - نویسنده
Nasser Keshavarz – ناصر کشاورز
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
15.5×16.5 cm
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2018

AGES 3-5 از ۳ تا ۵ سال

Sheemoo Songs 2 خروس و گاو و بره شیمو یه دامپروره – ترانه‌های شیمو ۲