نیلوفر - Niloofar

Author - نویسنده
René Descartes – رنه دکارت
Translator - مترجم
Mohammad Ali Foroughi – محمد علی فروغی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Discourse on the Method گفتار در روش راه بردن عقل