نشر نو - Nashr-e Noo

Author - نویسنده
Stephen Hawking – استیون هاوکینگ
Translator - مترجم
Mazda Movahed – مزدا موحد
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Brief Answers to the Big Questions پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ

Author - نویسنده
Yuval Noah Harari – یووال نوح هراری
Translator - مترجم
Zahara Alie – زهرا عالی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
2020

Homo Deus: A Brief History of Tomorrow انسان خداگونه – تاریخ مختصر آینده