محراب قلم - Mehrab-e-Ghalam

Author - نویسنده
Marie-Louise Gay – ماری لوییز گی
Translator - مترجم
Sheida Ranjbar – شیدا رنجبر
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۵ – 2017

AGES 6-8 از ۶ تا ۸ سال

When Stella was Very, Very Small استلا وقتی خیلی خیلی کوچولو بود