کویر - Kavir

Author - نویسنده
Ebrahim Yazdi – ابراهیم یزدی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۷ – 2018

Sixty Years of Patience – Volume ll شصت سال صبوری و شکوری – خاطرات دکتر ابراهیم یزدی – جلد دوم

Author - نویسنده
Ebrahim Yazdi – ابراهیم یزدی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۷ – 2018

Sixty Years of Patience – Volume l شصت سال صبوری و شکوری – خاطرات دکتر ابراهیم یزدی – جلد یک