چشمه - Cheshmeh

Author - نویسنده
Paulo Coelho – پائولو کوئیلو
Translator - مترجم
Amir Mahdi Haghighat – امیر مهدی حقیقت
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۸ – 2019

Hippie هیپی

Author - نویسنده
Renate Holub – رناته هالوب
Translator - مترجم
Mohsen Hakimi – محسن حکیمی
Language - زبان
Persian (Parsi or Farsi) – پارسی
Format - نوع کتاب
Soft Cover – جلد نرم
Size - اندازه/ قطع
14×21 cm (رقعی)
Published تاریخ انتشار
۱۳۹۶ – 2017

Antonio Gramsci (Beyond Marxism and Postmodernism) آنتونیو گرامشی (فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسم)